Veure totes les notícies

04/05/2021

Els jutjats reben les primeres denúncies contra les multes per la Covid-19

Els magistrats del contenciós de Barcelona fixen les vistes per al 2022

L’afectació sobre els drets bàsics ha estat “important en nombre i en intensitat”, sosté Justícia

  Els dis­set jut­jats del con­tenciós admi­nis­tra­tiu de Bar­ce­lona han rebut les pri­me­res deman­des con­tra mul­tes impo­sa­des per incom­pli­ment de res­tric­ci­ons de drets fona­men­tals, apro­va­des per con­tro­lar la Covid-19. Per ara, són una cin­quan­tena de deman­des entre els milers de san­ci­ons admi­nis­tra­ti­ves impo­sa­des pels Mos­sos i les poli­cies locals de Cata­lu­nya en els dos períodes de l’estat d’alarma (de març a juny del 2020 i d’octu­bre al 9 de maig), i, per tant, el nom­bre podria aug­men­tar. Fonts dels jut­jats bar­ce­lo­nins indi­quen, però, que les vis­tes per a les pri­me­res deman­des no es podran dur a terme fins al 2022.

  El con­fi­na­ment ha sal­vat vides, però alhora ha pro­vo­cat l’incre­ment del nom­bre de malal­ties men­tals i de casos d’abu­sos sexu­als a menors en l’entorn fami­liar, segons han aler­tat experts. Pre­ci­sa­ment, el Depar­ta­ment de Justícia infor­mava ahir que el comitè d’onze experts inde­pen­dents que va reu­nir l’any pas­sat per fer una valo­ració de les res­tric­ci­ons en drets fona­men­tals per l’emergència sanitària, així com fixar els prin­ci­pis per evi­tar el xoc entre mesu­res, pre­sen­tarà el seu informe abans de l’estiu. Ini­ci­al­ment, l’havien de pre­sen­tar la tar­dor pas­sada, però, com que es van per­llon­gar res­tric­ci­ons com ara el con­fi­na­ment noc­turn, apro­vat el 25 d’octu­bre pas­sat, es va ampliar el temps d’anàlisi.

  Amb tot, el depar­ta­ment que encapçala Ester Cape­lla asse­gura que per fer front a la pandèmia “no era necessària ni la decla­ració de l’estat d’alarma ni cen­tra­lit­zar-ne la gestió”. Hi afe­geix que “l’afec­tació sobre els drets fona­men­tals ha estat impor­tant, tant en nom­bre de drets afec­tats com en inten­si­tat”. I, final­ment, el Depar­ta­ment de Justícia afirma que els equips encar­re­gats de ges­ti­o­nar les emergències i de pren­dre deci­si­ons, a més d’experts en salut i segu­re­tat pública, “hau­rien d’inte­grar sem­pre juris­tes experts en drets fona­men­tals”, absents en el Pro­ci­cat al llarg de tota la pandèmia.

  Permís al TSJC

  Avui està pre­vist que el govern pre­senti les eines per poder actuar a par­tir de diu­menge, quan s’acaba l’estat d’alarma i el toc de queda que podia modu­lar cada comu­ni­tat. Sense el parai­gua legal de l’estat d’alarma, la Gene­ra­li­tat haurà de dema­nar permís al TSJC per a qual­se­vol res­tricció de drets fona­men­tals, com la mobi­li­tat de les per­so­nes, i, per tant, per poder exe­cu­tar un pos­si­ble con­fi­na­ment comar­cal o tor­nar al toc de queda, que per ara s’ha des­car­tat, segu­ra­ment per la neces­si­tat de la vali­dació judi­cial amb la pre­sen­tació d’infor­mes sani­ta­ris. La llei esta­tal 2/2021 manté l’obli­gació de dur mas­ca­re­tes, i la Gene­ra­li­tat pot dic­tar mesu­res dins les com­petències que ja té, com hora­ris comer­ci­als i nor­mes esco­lars.

  “Més enllà del debat com­pe­ten­cial, cal recor­dar que el toc de queda és una res­tricció molt severa dels drets fona­men­tals que només es pot apli­car de manera excep­ci­o­nal i limi­tada en el temps, i per raons, en aquest cas sanitàries, molt jus­ti­fi­ca­des”, recor­dava ahir en una piu­lada l’Ofi­cina de Drets Civils i Polítics de la Gene­ra­li­tat, que diri­geix Adam Majó.

  LES XIFRES

  143sancionses van posar en una festa a l’interior d’un bar de l’Hospitalet de Llobregat.6mesosha durat el toc de queda a Catalunya des que es va decretar, el 25 d’octubre.

  Tortosa vol imposar sancions lleus

  L’Ajuntament de Tortosa podrà incoar les infraccions lleus per incompliment de les restriccions sanitàries, tal com permet el decret llei 30/2020, de 4 d’agost, sobre el règim sancionador específic de la Covid-19, en el qual el Departament de Salut de la Generalitat atorga aquesta competència als ajuntaments grans que ho demanin. La petició de Tortosa s’ha aprovat i el govern local ho portava a aprovació en el ple d’ahir a la tarda. Les infraccions lleus poden suposar multes d’entre 100 i 3.000 euros. El govern també va aprovar destinar un 85% dels recursos recaptats amb les sancions per incompliment de les mesures sanitàries als ajuntaments que havien “fet aquesta feina”, per dur a terme actuacions de prevenció. L’ACM ha reclamat que els municipis cobrin per la gestió feta per les policies locals.