Veure totes les notícies

16/06/2022

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’ICAG de 30.6.2022. Proclamació de candidats i candidates

ELECCIONS PARCIALS A LA JUNTA DE GOVERN 2022
Proclamació de candidats i candidates


Girona, a 16 de juny de 2022.


La Comissió Electoral per a les Eleccions parcials a la Junta de Govern del Col· legi de l’Advocacia de Girona de 30 de juny de 2022, de conformitat amb l’art. 40.3.c) dels Estatuts del Col· legi, procedeix a efectuar la proclamació de candidats i candidates.

Atès que els col·legiats que s’han presentat als càrrecs objecte d’elecció que tot seguit s’indica, no tenen oposant, en no haver-se presentat cap altra candidatura i reunint els requisits establerts, prèvia deliberació i per unanimitat S’ACORDA:

declarar electes els següents membres de la Junta de Govern:

Pel càrrec de  Candidat/a

Durada del mandat: 

Diputada 1a Sra. Marta Araus Llompart 4 anys
Diputat 2n Sr. Francesc Rebled Sarrà 2 anys
Diputada 3a Sra. Anna Valdé Via 4 anys
Diputat 6è Sr. Santi Soler Colomé 2 anys
Diputat 9è Sr. David Garrido Valeri 4 anys
Bibliotecària-comptadora Sra. Roser Lavall Vigas 4 anys
Secretari Sr. Josep Viella Massegú 4 anys

Atès que pel càrrec de Degà / Degana s’han presentat dues candidatures, resta pendent d’elecció, essent procedent celebrar la votació prevista pel dia 30 de juny d’enguany de 2022, exclusivament entre els següents candidats que s’han presentat pel càrrec de Degà / Degana i que reuneixen els requisits establerts:

Pel càrrec de Candidata: Candidat:
Degà / Degana Sra. Anna Pagès Cadena Sr. Albert Sierra Vicens