Veure totes les notícies

26/05/2022

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS 2022

Eleccions al municipi | Torroella de Montgrí

CONVOCATÒRIA ELECTORAL ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA DE GOVERN DIA 30 DE JUNY DE 2022, de 10 a 18 hores, a la sala d’actes de la seu col·legial

El sotasignat, Degà de l’Il· lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona, en compliment de l’acord de la Junta de Govern de 25.5.2022 i d’acord amb el que disposen l’art. 36 i concordants de l’Estatut del Col·legi de l’Advocacia de Girona, per la present procedeixo a fer pública la convocatòria d’eleccions per a la renovació parcial dels membres de la Junta de Govern del Col·legi.

1.- La votació tindrà lloc a la seu col·legial el dia 30 de juny de 2022, essent l’horari de votació de les 10 del matí a les 6 de la tarda, ininterrompudament. Una vegada tancades les urnes, a les 18:00 hores, es procedirà a l’escrutini dels vots, a la seu col·legial.

El vot és personal, secret i indelegable. El vot s’emetrà el mateix dia de les eleccions, amb l’acreditació prèvia de la seva identitat pel col·legiat/da elector/a davant la Mesa electoral a través del seu carnet de col·legiat, document nacional d’identitat, passaport o targeta de residència.

Per a la celebració de l’elecció es constituirà la Mesa electoral a la seu del Col·legi.

Els candidats, les candidates i les candidatures podran designar un/a interventor/a per a la Mesa electoral.

En la Mesa electoral es trobaran les urnes separades: una pels vots dels col·legiats i col·legiades exercents i una altra pels vots dels col·legiats i col·legiades no exercents.

Constituïda la Mesa electoral, el president indicarà el començament de la votació i a l’hora prevista per finalitzar-la es tancaran les portes i tan sols votaran els col·legiats i col·legiades que es trobin dins. Finalment podran votar els/les membres de la Mesa.

Els votants i les votants hauran d’acreditar a la Mesa electoral la seva personalitat. La Mesa comprovarà la inclusió del/de la votant en el cens i tot seguit introduirà la papereta doblegada a la urna corresponent.

Acabada la votació es procedirà a l’escrutini, llegint en veu alta totes les paperetes. Seran declarats nuls aquells vots que continguin expressions alienes al contingut estricte de la votació o que continguin ratllades o raspadures i parcialment nul·les les paperetes que, en votar a favor d’un determinat càrrec, ho facin proposant el nom d’una persona que no sigui candidata o que ho sigui per a un altre càrrec i quan es proposi un nombre de candidats per al càrrec superior al d’elegibles. La papereta serà vàlida respecte al vot per als altres càrrecs que no tinguin els defectes esmentats.

Seran vàlides les paperetes que votin un nombre inferior al nombre de càrrecs que se sotmeten a l’elecció.

2.- Col·legiats i col·legiades amb dret a vot: S’exposaran al tauler d’anuncis del Col·legi les llistes separades de col·legiats/des exercents i no exercents amb dret a vot, constituïdes per totes les persones que tinguin la condició de col·legiades tres mesos abans de la data de la convocatòria de les eleccions i que no estiguin inhabilitades. La condició d’exercent o no exercent també es referirà a la situació col·legial existent tres mesos abans de la data de la convocatòria de les eleccions, és a dir, a la data de 25 de febrer de 2022.

Les llistes del cens electoral es podran consultar a partir del dia 26 de maig de 2022, a la seu del Col·legi, en qualsevol moment abans de la votació, a l’objecte de comprovar-ne la correcta inclusió.

La inclusió o exclusió a les llistes d’electors podrà impugnar-se davant de la Comissió Electoral dintre del termini de cinc dies anteriors a la finalització del període de consulta de les llistes. La Comissió ho resoldrà i notificarà a les persones interessades dins dels cinc dies següents a l’expiració del termini per formular impugnacions.

El vot dels col·legiats i col·legiades en exercici tindrà doble valor que el d'aquells/es que no exerceixen (art. 41 de l’Estatut del Col·legi).

3.- Els càrrecs que són objecte d’elecció per expiració de mandat són els següents:

Degà / Degana

Diputat 1r / Diputada 1a

Diputat 3r / Diputada 3a

Diputat 9è / Diputada 9a

Bibliotecari-comptador / Bibliotecària-comptadora

Secretari / Secretària

Els càrrecs que són objecte d’elecció per renúncia abans de l’expiració de mandat són els següents:

Diputat 2n / Diputada 2a

Diputat 6è / Diputada 6a

4.- Candidats i candidates: Els càrrecs de la Junta de Govern es proveiran entre tots els col·legiats i col·legiades en exercici residents en la demarcació del Col·legi sempre que no estiguin inclosos en cap de les situacions següents:

  1. Estar condemnats per sentència ferma que comporti la inhabilitació o la suspensió per a càrrecs públics, mentre aquestes
  2. Haver estat sancionats disciplinàriament en qualsevol col·legi de l’Advocacia mentre no hagin estat
  3. Ser membres d’òrgans rectors d’un altre col·legi

Per al càrrec de degà/degana, diputat/da 1r/a i secretari/a caldrà una antiguitat de deu anys de col·legiació com a exercent resident en el Col·legi.

Per als altres càrrecs de la Junta caldrà una antiguitat de dos anys de col·legiació com a exercent resident en el Col·legi.

Seran elegits per un període de quatre anys, excepte els càrrecs de Diputat/da 2n/2a i Diputat/da 6è/6a que ho seran per un període de 2 anys (d’acord amb l’art. 36.2 del Estatuts, en haver cessat per renúncia abans d’expirar el seu mandat).

5.- Candidatures: Les candidatures hauran de presentar-se presencialment per escrit i davant de la Secretaria del Col·legi dins els 15 dies següents a la convocatòria d’eleccions, és a dir, el termini de presentació finalitza del dia 15.6.2022, a les 18.00 hores.

Les candidatures podran ser conjuntes o individuals.

Les candidatures conjuntes hauran de respectar el principi de representació equilibrada entre dones i homes.

Cap col·legiat/da podrà presentar-se a més d’un càrrec, i les candidatures seran subscrites exclusivament pels candidats i candidates.

Les candidatures es publicaran al tauler d’anuncis i es comunicaran als interessats i interessades, sens perjudici que el Col·legi pugui enviar comunicacions individuals als seus membres.

6.- Proclamació de candidats i candidates: La Comissió Electoral, el dia 16.6.2022, proclamarà candidats i candidates aquelles persones que reuneixin els requisits legals establerts, considerant electes els/les que no tinguin oponent.

7.- Es publicarà al tauler d’anuncis i es comunicarà als interessats i interessades, sens perjudici que el Col·legi pugui enviar comunicacions individuals als seus membres.

8.- Per acord de la Junta de Govern, la Comissió Electoral, estarà composada pels següents col·legiats i col·legiades:

  • Salvador Capdevila i Bas (president)
  • Joana Flores Romero (vocal)
  • Mateu Marcó Güell (secretari)
  • Joan Ferrer Illa (president suplent)
  • Maria Orriols Ferreres (vocal suplent)
  • Anna Díez García (secretària suplent)

 

Carles Mac-Cragh Prujà

Degà                                                                                                                  Girona, 25 de maig de 2022