El Col·legi

Comissions

La Comissió de Responsabilitat Civil de l’ICAG és l’encarregada d’examinar les pòlisses de responsabilitat civil que emparen l’exercici professional dels nostres col·legiats i col·legiades, les seves condicions i les cobertures concretes.

La Comissió pot intervenir en aquells sinistres concrets en què així ho requereixi la companyia asseguradora o en els quals s’hagi pactat la seva intervenció.

La Comissió de Responsabilitat Civil de l’ICAG examina, en cas necessari, els supòsits de declaracions de sinistres, i està a disposició dels col·legiats i col·legiades per a aclarir qualsevol dubte sobre totes les actuacions que puguin comportar reclamacions de responsabilitat civil derivades de l’activitat professional.

 

President: Sr. Lluís Bielsa Serra

Vocal:          Sr. Josep Rubio Serra

                    Sr. David Ripoll Teixidó