La reforma de les plusvàlues preveu que es retornin els diners només a part dels afectats

29/01/2018

Podran recuperar el que van pagar els qui van tributar després del 15 de juny del 2017 tot i vendre els seus pisos en pèrdues

 

El projecte de reforma de l'impost de plusvàlues preveu que la seva entrada en vigor es retrotragui al 15 de juny del 2017, de manera que tindran dret a la devolució els qui van pagar el tribut després d'aquella data i en les circumstàncies que van portar el Tribunal Constitucional a declarar-lo parcialment contrari a la Carta Magna: quan, per exemple, es ven un pis en pèrdues i, tot i això, el contribuent és obligat a pagar per una plusvàlua irreal. Però aquells que, patint també pèrdues, van tributar abans del 15 de juny del 2017 no podran recuperar els diners, tret que hagin mantingut vives reclamacions en via administrativa o judicial. L'esmentada reforma iniciarà pròximament la seva tramitació parlamentària i no serà plenament efectiva fins a l'estiu. Aleshores haurà transcor-regut un any i mig des de l'esmentada sentència.

La modificació proposada de l'anomenat «Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana» incorpora el mandat del Constitucional d'eliminar el cobrament del tribut quan no existeix una plusvàlua real. Ho determina així el projecte elaborat pel ministeri d'Hisenda: «No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d'increment de valor, per diferència entre els valors reals de transmissió i adquisició del ter-reny».

El canvi afecta qui ven un habitatge o un altre immoble (per la part corresponent al sòl) i també qui l'hereta. En el primer cas, el venedor queda obligat amb la llei actual a tributar encara en el supòsit de vendre per un preu inferior al de compra. En el cas de l'hereu, el mecanisme del tribut també el força a pagar, encara que l'habitatge que se li transmet hagués perdut valor entre el moment de la compra i el de la defunció del comprador.

 

Si el projecte d'Hisenda s'aprova en els seus termes actuals (acceptats per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies), els venedors o hereus que des del 15 de juny del 2017 (data de publicació oficial de la sentència del Constitucional) hagin pagat les plusvàlues «inconstitucionals» tindran dret a devolucions sempre que acreditin que no va existir un increment de valor. Podran provar-ho utilitzant els preus inclosos en les escriptures de compravenda o els valors fixats en pagar altres impostos (de transmissions patrimonials per a les compravendes i de successions per a les herències).

El moment en què podran recuperar els diners els contribuents encara és incert, perquè presumiblement la reforma no serà incorporada a les ordenances municipals fins a l'estiu. Encara s'ha de concretar també «si s'estableix algun procediment concret per instar la devolució», va dir Ana Espiniella, fiscalista de la consultora Vaciero.


Devolució remota

El que ha transcendit de la proposta de reforma confirma que la possibilitat de devolució és remota per a altres afectats: la gran majoria dels qui van tributar abans de la sentència del TC per plusvàlues irreals. Només serà factible recuperar els diners si les liquidacions no són fermes a causa que els contribuents van promoure reclamacions administratives o judicials que encara estan vives.

 

Font i Foto: Regio 7