Comissió d'Honoraris professionals

De conformitat amb la tasca encomanda als Col·legis d’Advocats per la Llei 25/2009 i per la LEC, la Comissió d’honoraris assumeix l’elaboració dels preceptius informes per a l’aportació al procés judicial, als efectes de taxació de costes i jura de comptes, després de la seva aprovació per la Junta de Govern.
El Col·legi esdevé així un garant dels drets dels advocats i dels consumidors i usuaris.

 

A més, també participa en l’evitació de plets en matèria d’honoraris en oferir la possibilitat que clients i lletrats sotmetin les seves diferències al dictamen del Col·legi.