Comissió de Normalització Lingüística

La Comissió de Normalització Lingüística del Col·legi de l’Advocacia de Girona, o Comissió de Llengua, vetlla per garantir l’ús del català en l’àmbit judicial i s’encarrega de posar en coneixement dels organismes corresponents les queixes que li fan arribar els/les col·legiats/ades en aquells casos en què aquest dret no es respecta. 

 

Igualment, la Comissió de Llengua s’encarrega de facilitar als/les col·legiats/ades, per mitjà del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, les eines lingüístiques necessàries perquè assoleixin uns coneixements adequats de llenguatge jurídic en català i tota mena de recursos perquè es puguin expressar plenament en català en qualsevol àmbit jurisdiccional, oralment i per escrit, així com en l’àmbit dels documents i els contractes privats.

 

A través dels enllaços que ens facilita el CICAC, així doncs, posem a la vostra disposició totes les eines i els formularis necessaris perquè pugueu treballar en qualsevol àmbit (civil, penal, social, matrimonial, mercantil, contenciós administratiu, etc.) en català amb normalitat plena, i també us proporcionem els formularis dels recursos que cal interposar contra les resolucions  judicials que no respecten aquest dret (recursos de reposició contra exigències de traducció, negatives a tramitar els procediments en català, etc.).

 

La Comissió no només vol incentivar l’ús del català com a llengua que ens és pròpia i, per tant, facilitar que qui la utilitza en la vida diària no es vegi obligat a canviar-la quan s’adreça a un jutjat, sinó que també aposta perquè s’empri un llenguatge senzill, modern i planer però, alhora, tècnic, de qualitat i gramaticalment correcte. Per això, us encoratgem a consultar totes les eines lingüístiques que posem al vostre abast (terminologia, vocabulari, traduccions...) per mitjà dels enllaços corresponents.

 

Igualment, la Comissió porta a terme reunions mensuals amb el CICAC en les quals, a banda de planificar els cursos de català que s’organitzen periòdicament així com diverses activitats de foment de la nostra llengua dins l’àmbit judicial, es comuniquen les incidències que s’hagin pogut produir amb relació al respecte del dret d’utilitzar el català en les relacions amb l’Administració de justícia.

 

Finalment, es trameten circulars informatives en les quals es recorden els drets lingüístics, i també es treballa per aconseguir que l’ús del català deixi de ser residual i minoritari en l’Administració de justícia i per corregir les situacions en què aquest dret no es respecta. Aquestes situacions, que es poden denunciar a la bústia d’incidències de l’ICAG, es posen immediatament en coneixement de la Generalitat, del TSJC i del secretari coordinador provincial de Girona. 
 

Presidenta: Sra. Marta Alsina Conesa

Vocals: Sr. Eduard Torrent Puig

               Sr. Jordi Vilà Vilà